Rada

 
Rada Miejska w Kołaczycach liczy 15 radnych.

Do wyłącznej właściwości rady miejskiej w Kołaczycach należy:

1) uchwalanie statutu gminy,

2) ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,

5) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

6) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

7) uchwalanie programów gospodarczych,

8) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

9) podejmowanie uchwał w sprawach podatku i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

10) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:

określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady miejskiej w Kołaczycach,
emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę miejską,
tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
11. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,

12. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

13.ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,

14. określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 

 

 
 
Osoby: 
 

Przewodniczący Rady
Edward Zbylut

Wiceprzewodniczący Rady  
Stanisław Rogaczewski

Wiceprzewodniczący Rady 
Aleksander Śliż

 

radny
Kazimierz Barański

radny
Stanisław Bigos

radna
Elżbieta Bronowicz

radna
Rozalia Damas

radny
Piotr Gozdecki

radny
Józef Hendzel 

radny
Adam Iwanicki

radny
Andrzej Maziarz

radny
Tomasz Namysł

radny
Rafał Reczek

radny
Stanisław Uryniak

radny
Paweł Zemrys
 
 
 

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-01-18 21:43:27 | Data modyfikacji: 2019-09-18 09:51:06.

Zobacz:
 Komisje .  Interpelacje i zapytania . 
Data wprowadzenia: 2013-01-18 21:43:27
Data modyfikacji: 2019-09-18 09:51:06
Opublikowane przez: Dawid Kucik