Klauzula Informacyjna dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

 

Urząd Miejski w Kołaczycach, informuje, że:

Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Burmistrz Kołaczyc, 38-213 Kołaczyce, ul. Rynek 1, tel. 13 44 602 21, 13 44 602 49, 13 44 602 94, e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl                                               

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@kolaczyce.itl.pl.pl lub adresem korespondencyjnym Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kołaczycach przy ul. Bohaterów Monte Cassino, a także teren obejmujący chodniki oraz wszystkie wejścia wraz z drogą dojazdową i parkingiem.

Obserwacja i rejestracja obrazu ma zapewnić ochronę osób i mienia na podstawie:

- art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym,
- art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
- art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego.

Przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2019-04-04 12:38:07 | Data modyfikacji: 2019-04-04 12:38:40.
Data wprowadzenia: 2019-04-04 12:38:07
Data modyfikacji: 2019-04-04 12:38:40
Opublikowane przez: Dawid Kucik